?Vi ønsker alle en god sommerferie og på gensyn?

Indlæg til hjemmesiden og nyhedsbrevet kan fortsat sendes til Sussi Maale på

sussi.maale@skolekom.dkDeltag i debatten!
 

Kom med dine bud på teserne, ændringer eller tilføjelser! Send det til Guy Rubaudo, mail: bkfgru@gladsaxe.dk. Deadline: 18. august 2017!

10 teser om folkeskolens formålsparagraf. 

Tænketank Danmark – den fælles skole - har debatteret den fælles skole og herunder skolens formål – formålsparagraffen. Den samme debat der var på seneste landsmøde. 

?For at lykkes med folkeskolen og stræbe efter at formålsparagraffens intentioner opfyldes, altså hvorhen skal vi med skolen? - hvorfor holder vi skoler?, mener vi, der er behov for at sætte fokus på formålsparagraffen, som omdrejningspunkt for skolens daglige virke. ?Vi har derfor udarbejdet følgende teser for formålsparagraffen, vel vidende, at der også kunne være andre teser og positioner, man kan stille sig i.


Tese 1.
Et hvert samarbejde tager udgangspunkt i en fælles drøftelse af formålsparagraffen. Det betyder at teamet, ledelsen, forvaltningen, forældre og elever sammen planlægger og beslutter indhold, som retter sig mod formålet.

Tese 2.
Skolens organisering og struktur står aldrig i vejen for formålsparagraffen. 

Tese 3. 
Skolens samarbejde med forældre om elevernes læring er mere end forældreintra, skole/hjemsamtaler og forældremøder.

Tese 4.
Folkeskolen understøtter formålsparagraffen gennem den varierede time, dag og uge samt forløb på tværs af fag og fagligheder. 

Tese 5. 
Professionsuddannelserne skal rettes mod folkeskolens formålsparagraf og enhver nyuddannet medarbejder i folkeskolen har formålsparagraffen som grundlag for sit virke.

Tese 6.
Medarbejderne samarbejder om formålsparagraffen i "365" dage om året heraf 200 undervisningsdage. Skolen består af undervisning, læring, leg, fællesskab og trivsel. 

Tese 7.
Skolen er et professionelt læringsfællesskab i sit væsen og udførelse. 

Tese 8. 
Læringen er også virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. Undervisning skal være båret af variation og aktivitet samt give eleverne kompetencer til at løse fremtidens udfordringer. 

Tese 9. 
Folkeskolens formålsparagraf er en dannelsesintention, der rækker længere end fagkundskaber.

Tese 10.
?? Den ikke udfyldte tese. Er det kunsten og musikkens tese? Er det tesen om dannelse og democrati, eller er det tesen om disruption og fremtid?


Med venlig hilsen

Bestyrelsen I Tænketank, Danmark – den fælles skole.


Sæt X i kalenderen!

Næste landsmøde: Fredag d. 6. oktober 2017

Sted oplyses senere.

Se oplæggene fra landsmødet på Frederiksberg:Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra 20. januar 2017 findes her.


Nyhedsbrev 21 er på gaden

Læs mere her.


Kommende møder

Bestyrelsesmøder:  

Fredag den 25. august 2017
Fredag den 27. oktober 2017


Aktuelle Links:

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen
Denne rapport handler om lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen i folkeskolen. Hensigten med rapporten er at give et overblik over samt at undersøge indholdet i og omfanget af det velfungerende samarbejde i praksis, og hvilket udbytte samarbejdet opleves at give.

Find rapporten her


50 skoler i 29 kommuner godkendt til forsøg med kortere skoledag
Tidligere på foråret annoncerede undervisningsminister Merete Riisager et forsøg, hvor 50 af landets skoler over en 3-årig periode får lov at fravige folkeskoleloven for at skabe en mere fleksibel skoledag. Alle ansøgninger er nu behandlet, og 50 skoler i 29 kommuner er nu udvalgt.

Læs mere her


Organisationer danner partnerskab for folkeskolen
Med FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET er en række organisationer omkring folkeskolen gået sammen i et nyt partnerskab, der vil bakke op om vores fælles offentlige skoletilbud.

Kommunernes Landsforening, Danmarks Lærerforening, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Skole & Forældre, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, og Skolelederforeningen har dannet partnerskabet. Undervisningsministeriet er med som observatør.

"Folkeskolen er et fælles referencepunkt og den vigtigste samfundsdannende institution. Det vil vi arbejde for, at den fortsat skal være. Vi mener også, folkeskolen fremover er det naturlige førstevalg for forældre i forhold til deres børns skolegang", udtaler styregruppen for partnerskabet, der altså tæller repræsentanter for elever, forældre, lærere, pædagoger, ledere, chefer, forvaltning og lokalpolitike."

Læs mere om samarbejdet her

Formål

Tænketank Danmarks formål er at skabe grundlag for, at det pædagogiske arbejde i den fælles skole kommer på det politiske og faglige landkort.
Foreningen skal påvirke og bidrage til udvikling af den fælles skole i Danmark. Foreningen skal være udfarende i forhold til formulering af en anerkendt pædagogik, som kan sikre, at der er pædagogfaglighed i skolen og i skolens ledelse.